Algemene voorwaarden

JustBite is een besloten vennootschap (BV) naar Belgisch recht met zetel of kantoor houdende te Zuidlaan(Rob) 84 bus 1, 9630 Zwalm, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met (BTW) nummer 0742.811.152.

JustBite levert, al dan niet op basis van een lidmaatschap, gezonde snackboxen aan particulieren en ondernemingen.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst

De klant kan een bestelling plaatsen (door het door JustBite ter beschikking gestelde bestelformulier in te vullen en te bevestigen). JustBite zal de ontvangst van de bestelling zo snel als praktisch mogelijk (elektronisch) bevestigen. Deze bevestiging geldt echter nog niet als een aanvaarding van de geplaatste bestelling. De bestelling is pas aanvaard door JustBite wanneer deze een acceptatiebewijs stuurt of de bestelde producten verzendt naar de klant. Zolang deze aanvaarding niet wordt gedaan, ontstaat nog geen overeenkomst tussen de klant en JustBite, en kan JustBite zonder opgave van redenen de bestelling weigeren.  

Aanvaarding 

Elke geplaatste bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, dewelke door de klant in hun geheel aanvaard worden. Deze algemene voorwaarden zullen steeds voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de klant.  

Samenstelling snackboxen

De samenstelling van de snackboxen en de selectie van de snacks gebeurt naar keuze van JustBite. Niettemin, zal JustBite rekening houden met de meegedeelde voorkeuren van de klant.

Personalisatie – gebruik van IP

Indien de klant dit wenst, kan de bestelling gepersonaliseerd worden door middel van het aanbrengen van een logo, merk, bedrijfsnaam, tekst en/of afbeelding op de snackboxen. Indien de klant kiest voor personalisatie van de snackboxen en een logo, merk, bedrijfsnaam, tekst en/of afbeelding overmaakt aan JustBite, maakt de klant zich sterk dat hierdoor geen inbreuk zal gepleegd worden op enige intellectuele eigendomsrechten. In dit kader kan JustBite in geen enkel geval verantwoordelijkheid dragen en/of aansprakelijk worden gesteld (en zal de klant desgevallend JustBite vrijwaren).

Herroepingsrecht

Indien de klant een natuurlijke persoon-consument is, heeft deze het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen en de producten in hun oorspronkelijke, ongeopende, onbeschadigde en originele verpakking terug te zenden aan JustBite. Deze termijn van 14 dagen vangt aan vanaf de dag van ontvangst van de bestelling. De klant dient zijn herroepingsrecht schriftelijk (bv. per e-mail) binnen bovenstaande termijn uit te oefenen. In dat geval vallen de kosten van de retourzending ten laste van de klant. Het risico en de bewijslast voor de tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de klant. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing indien de klant een onderneming is.

JustBite lidmaatschap

De klant kan een lidmaatschap aangaan, waarbij op regelmatige onderling overeengekomen tijdstippen producten worden geleverd aan de klant. Het lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde duur of voor een onbepaalde duur waar, na een bepaalde initiële periode, telkens stilzwijgend hernieuwd zal worden. In dit laatste geval kan de klant op elk moment het lidmaatschap beëindigen. Indien de klant opzegt ten laatste vier (4) dagen voor het ingaan van een nieuwe periode (te raadplegen in het online account), zal het lidmaatschap eindigen en worden er geen bestellingen meer verstuurd voor een nieuwe periode. Indien de opzegging na de aanvang van een nieuwe periode wordt gedaan, worden alle producten nog geleverd voor deze nieuwe periode en dient de klant deze nog te betalen. Nadien treedt de opzegging in werking. Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, via de klantendienst op de website, het online account, de post of email. 

Levering

De producten worden geleverd via een koerierdienst, naar keuze van JustBite. De leveringsvoorwaarden worden onderling door partijen overeengekomen. De klant dient te zorgen dat persoonlijke aflevering van de producten mogelijk is op de plaats en tijdens de uren die voor de levering werden doorgegeven. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten en schade indien persoonlijke aflevering onmogelijk is. De klant kan een andere keuze aangeven waar de producten afgeleverd kunnen worden (bv. bij de buren, op een beschutte plaats, etc.). De levering wordt geacht geldig te zijn gedaan door JustBite indien de producten conform de aangegeven keuze van de klant worden afgeleverd. 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van JustBite zolang de volledige prijs niet is betaald. JustBite behoudt zich het recht voor om de producten terug te halen bij niet-betaling door de klant. Eventuele betaalde voorschotten blijven toebehoren aan JustBite ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Verplichtingen van de klant

Alle informatie die de klant meedeelt aan JustBite (bv. leveringsadressen, contactgegevens, etc.) dient actueel en juist te zijn. De klant mag het wachtwoord van zijn online account niet meedelen met derden en dient het veilig te bewaren. Ingeval van verlies of doorgave aan derden van het wachtwoord dient de klant JustBite onverwijld en schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen. Enig misbruik dat daaruit voortvloeit (bv. onrechtmatige bestelling door een derde en de daaruit komende vorderingen) vallen ten laste van de klant.

Prijzen

Prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, inclusief BTW en verzendkosten. Betaling kan gebeuren via de op de website aangegeven betaalwijzen.

Betalingstermijn 

Alle facturen zijn betaalbaar binnen vijftien (15) dagen na ontvangst door de klant van de producten, tenzij anders overeengekomen. JustBite behoudt zich het recht voor om leveringen slechts tegen voorafbetalingen uit te voeren.

Prijswijzigingen

JustBite behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten tijdens de looptijd van het lidmaatschap te wijzigen, waarbij JustBite de klant uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren. Indien de klant bezwaar zou hebben tegen de prijswijziging, heeft deze de mogelijkheid om zijn lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen zonder enige kost, waardoor geen bestellingen meer zullen geleverd worden. Indien de klant het lidmaatschap niet beëindigt, zijn de gewijzigde prijzen voortaan van toepassing.

Gebruik als referentie

De klant gaat er mee akkoord dat zijn bedrijfsnaam en logo mogen gebruikt worden als referentie (op de website van JustBite). 

Overmacht

JustBite kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade als gevolg van overmacht, waaronder -maar niet beperkt tot- stakingen, ziektes, brand, storingen bij JustBite of haar leveranciers en/of producenten, opgelegde restrictieve overheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

JustBite kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor een door de klant geleden schade indien deze rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een bewezen tekortkoming van JustBite, of in geval van zware of opzettelijke fout van JustBite of haar aangestelden. Aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade is uitgesloten. In elk geval is de aansprakelijkheid van JustBite beperkt tot het bedrag betaald door de klant onder de overeenkomst.

Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst niet (langer) rechtsgeldig is, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig.

Toepasselijk recht en rechtbank

Alle overeenkomsten tussen JustBite en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen JustBite en de klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van Gent.